preskoči na sadržaj
 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19.,64/20., 151/22. i 156/23.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19.,22/20. i 91/23.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuj                               

Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba 1
Mjesto rada: Petrijevci
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 25 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2024./2025.
U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI:

najmanje završena srednja škola – 4 godine
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
dokaz o hrvatskom državljanstvu;
uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom “Natječaj – Pomoćnik u nastavi“.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 13. lipnja 2024. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.


NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08., 86/09., 92/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,151/22. i 156/23.) i odgovarajućim podzakonskim i drugim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, presliku rodnog lista, uvjerenje ili presliku uvjerenja da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom propisu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. 

Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj geografije“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  3. svibnja 2024. godine i traje do 11. svibnja 2024. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

Petrijevci, 3.05.2024. 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA GEOGRAFIJE

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja geografije  na određeno nepuno radno vrijeme izabran  Leko Stejpan.

Petrijevci, 16.05.2024.

 


NATJEČAJ

za zapošljavanje spremača/ice– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,   uz ugovaranje  probnog rada u trajanju od 1 mjesec.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08., 86/09., 92/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,151/22. i 156/23.) i odgovarajućim podzakonskim i drugim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, presliku rodnog lista, uvjerenje ili presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom propisu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. 

Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-spremačica“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  22. ožujka 2024. godine i traje do 30. ožujka 2024. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA SPREMAČICU

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za spremačicu  na neodređeno nepuno radno vrijeme izabrana Katarina Lukaček.

Petrijevci, 12.04.2024.


 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje

                                           

Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

 • Broj traženih osoba 1
 • Mjesto rada: Petrijevci
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.
 • U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi „.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 29. rujna 2023. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr


NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj geografije“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  29. rujna 2023. godine i traje do 7. listopada 2023. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA UČITELJA GEOGRAFIJE

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja geografije  na određeno nepuno radno vrijeme izabran Stjepan Leko.

Petrijevci, 18.10.2023.


NATJEČAJ

za zapošljavanje školskog majstora – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20  i 155/22)

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke strojarskog, metalskog ili elektrotehničkog smjera, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-školski majstor“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  29. rujna 2023. godine i traje do 7. listopada 2023. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA ŠKOLSKOG MAJSTORA

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za školskog majstora  na određeno puno radno vrijeme izabran Tomislav Birovljević.

Petrijevci, 18.10.2023.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje voditelja računovodstva– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme  uz ugovaranje  probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odgovarajućim podzakonskim i drugim aktima i završen sveučilišni diplomski studij ekonomije ili preddiplomski ili stručni studij ekonomije – smjer računovodstvo i radno iskustvo na računovodstveno knjigovodstvenim poslovima u trajanju od pet godina.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, presliku rodnog lista, uvjerenje ili preslika uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-voditelj računovodstva“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  26. rujna 2023. godine i traje do 4. listopada 2023. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za voditelja računovodstva  na neodređeno puno radno vrijeme izabrana Gordana Vodeničar.

Petrijevci, 18.10.2023.

 


Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje

 Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

           Broj traženih osoba 1

 • Mjesto rada: Petrijevci
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.
 • U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 21. kolovoza 2023. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr


Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19.,64/20. i 151/22.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje

Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba 1
Mjesto rada: Petrijevci
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.
U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI:

najmanje završena srednja škola – 4 godine
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
dokaz o hrvatskom državljanstvu;
uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 19. lipnja 2023. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA SPREMAČA/ICU

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za spremačicu na neodređeno puno radno vrijeme izabrana Maja Delibašić Harmunt.

Petrijevci, 7.7.2023.


NATJEČAJ

za zapošljavanje spremača/ice– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme  uz ugovaranje  probnog rada u trajanju od 1 mjesec

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odgovarajućim podzakonskim i drugim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, presliku rodnog lista, uvjerenje ili preslika uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu:  OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-spremač/ica“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  19. lipnja 2023. godine i traje do 27. lipnja 2023. godine.


NATJEČAJ

za zapošljavanje kuhara/ice– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme  uz ugovaranje  probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odgovarajućim podzakonskim aktima, završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar i tečaj higijenskog minimuma.

Rok za podnošenje prijava: deset dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, potvrdu o završenom tečaju za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-kuhar“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  28. travnja  2023. godine i traje do 8. svibnja 2023. godine.

Obavijest o odabiru objaviti će se na mrežnoj stranici škole i neće se pojedinačno dostavljati kandidatima.

Petrijevci, 28.04.2023. 

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA KUHARA/ICU

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za kuharicu na neodređeno puno radno vrijeme izabrana Maja Todorović.

Petrijevci, 25.5.2023.


 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis HZMO ili presliku zapisa o stažu osiguranja i vlastoručno potpisani životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os- petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  poštom ili osobno na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj geografije“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  6. veljače 2023. godine i traje do 14. veljače 2023. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA od 6. veljače 2023. godine

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja geografije na određeno nepuno radno vrijeme izabrana Ivana Pušić.

Petrijevci, 28.2.2023.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja fizike – 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj fizike“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  25. siječnja 2023. godine i traje do 2. veljače 2023. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA od 25. siječnja 2023. godine

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme izabran Ivan Žunac.

Petrijevci, 22.2.2023.

 

 


 

 

 

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Radno mjesto

Broj traženih radnika :   1

Vrsta zaposlenja:           Na određeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:              Minimalno 20 sati tjedno

Smještaj:                        Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:        24.11.2022.

Natječaj vrijedi do:        2.12.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:      Srednja škola – 4 godine

                                       Viša ili prvostupanjska

                                       Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:             Nije važno

Ostale informacije:       

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje                                

Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

 • Broj traženih osoba 1
 • Mjesto rada: Petrijevci
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.
 • U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 24. studenog 2022. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  24. studenog 2022. godine i traje do 2. prosinca 2022. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA od 24. studenog 2022. godine

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za pomoćnika u nastavi  na određeno nepuno radno vrijeme izabran Matej Špoljar.

Petrijevci, 14.12.2022.

 


 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja engleskog jezika – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

OŠ Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj engleskog jezika“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  24. listopada 2022. godine i traje do 1. studenog 2022. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-11. studenog 2022. godine

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme izabrana Katarina Stojković.


 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje

           Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

 POMOĆNIK U NASTAVI

Broj traženih osoba 1
Mjesto rada: Petrijevci
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.
U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI: najmanje završena srednja škola – 4 godine
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA-Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE-Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 POŽELJNO-iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
iskustvo u volontiranju

 Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
dokaz o hrvatskom državljanstvu;
uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

 Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 Natječaj će biti objavljen 24. listopada 2022. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

 Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

 Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

 Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-11. studenog 2022. godine

Obavještavaju se sudionici natječaja da je za pomoćnika u nastavi  na određeno nepuno radno vrijeme izabrana Dora Juhas.


 

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Radno mjesto

Broj traženih radnika :   1

Vrsta zaposlenja:           Na određeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:              Minimalno 20 sati tjedno

Smještaj:                        Nema smještaja

Natječaj vrijedi od:        4.7.2022.

Natječaj vrijedi do:        12.7.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:      Srednja škola – 4 godine

                                       Viša ili prvostupanjska

                                       Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo:             Nije važno

Ostale informacije

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (''Narodne novine'' broj 102/18., 59/19. i 22/20.)  OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljuje

                                           

Natječaj

za obavljanje posla pomoćnika u nastavi  

Predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.

POMOĆNIK U NASTAVI

 • Broj traženih osoba 1
 • Mjesto rada: Petrijevci
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – Minimalno 20 sati tjedno
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2022./2023.
 • U slučaju potrebe, povećat će se i broj pomoćnika

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola – 4 godine
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđivan za neko od kaznenih djela
 • pomoćnik u nastavi ili stručni komunikacijski posrednik ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

 • iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
 • iskustvo u volontiranju

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva.

S kandidatima izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog);
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva);
 • dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;
 • ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Poveznica za stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) je https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja  postupka.

U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom ''Natječaj – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj će biti objavljen 4. srpnja 2022. na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internet stranici i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci.

Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.

Kontakt: OŠ Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A, tel.031/395-045, e-mail: tajnistvo@os-petrijevci.skole.hr

KLASA: 112-01/22-05/03

URBROJ: 2185-11-22-1

Petrijevci, 4. srpnja 2022.  

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-30. kolovoza 2022. godine

Obaviještavaju se sudionici natječaja da je za pomoćnika u nastavi  na određeno nepuno radno vrijeme izabrana Barbara Balikić.


NATJEČAJ

za zapošljavanje spremačice – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: preslike dokaza o stručnoj spremi, dokaza o državljanstvu ili drugog odgovarajućeg dokumenta, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-spremačica“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  9. veljače 2022. godine i traje do zaključno sa 17. veljače 2022. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-25. veljače 2022. godine

Obaviještavaju se sudionici natječaja da je za spremačicu na određeno puno radno vrijeme izabrana Monika Mrožik.


NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja matematike – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme  (zamjena)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf , a kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema nekom drugom posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110 A, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-učitelj matematike“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole  9. veljače 2022. godine i traje do zaključno sa 17. veljače 2022. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-25. veljače 2022. godine

Obaviještavaju se sudionici natječaja da je za učitelja matematike na određeno puno radno vrijeme izabrana Dunja Ban.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje školskog majstora – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 )

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke strojarskog, metalskog ili elektrotehničkog smjera, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.  Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih navedenim pravilnikom.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj-školski majstor“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 16. rujna 2021. godine. i traje do zaključno sa 24. rujna  2021. godine.

Dopuna Natječaja za zapošljavanje školskog majstora od 16.09.2021. godine

Na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci, Petrijevci objavljen je 16.09.2021. godine javni natječaj za zapošljavanje školskog majstora.U tekstu javnog natječaja iza teksta koji glasi: „Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .“  dodaje se tekst „Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 48. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. “

Prijave na natječaj mogu se podnositi u roku od 8 dana od dana objave ove dopune na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Petrijevci, Petrijevci, i to od 20. rujna 2021.


OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA-5. listopada 2021. godine

Obaviještavaju se sudionici natječaja da je za školskog majstora na neodređeno puno radno vrijeme izabran Vjekoslav Klasiček.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja)

 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc i kandidat je dužan priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za vrednovanje pojedinih kompetencija.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Natječaj za učitelja glazbene kulture “

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja glazbene kulture na određeno  nepuno radno vrijeme izabrana Petra Španić.

 

 


 

NATJEČAJ
za zapošljavanje spremačice – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17., 68/18., 98/19. i 64/20.).
Mjesto rada: Petrijevci i Satnica
Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc. i kandidat koji ispunjava kriterije  iz Pravilnika o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje u prijavi na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju tih kriterija.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 
Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci – „Prijava na natječaj za spremačicu“.
Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 12. siječnja 2021. godine. i traje zaključno sa 20. siječnja 2021. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za spremačicu na neodređeno  puno radno vrijeme izabrana Blaženka Ljutak.


 

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) u okviru EU projekta ''Učimo zajedno 4''  Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci kao partner u projektu objavljuje      

JAVNI POZIV 
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Petrijevci, Petrijevci -  školi partneru u projektu „Učimo zajedno 4“


Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju.
Broj traženih osoba: 1 pomoćnik u nastavi

Mjesto rada: Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu školsku 2020./2021.godinu

UVJETI:

najmanje završena srednja škola – 4 godine
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA
Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.
POŽELJNO iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi) iskustvo u volontiranju 
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.
S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi škola će sklopit pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje,eobveze  i odgovornosti ugovornih strana.
 
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidat/kandidatkinja prilažu sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisana);

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju (naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom  ili volontiranje, te trajanje istog); dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi); uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci); dokaz o hrvatskom državljanstvu; uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci); elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan za vrijeme trajanja ovog javnog poziva); dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima;  ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge.

 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili ovjereni evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 
U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se   preporučeno poštom ili osobno na adresu Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A s naznakom „Javni poziv – Pomoćnik u nastavi“

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.
 
Javni poziv je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 19. listopada 2020. godine.

 
  
 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom  „Prijava na natječaj za učitelja glazbene kulture“

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja glazbene kulture na određeno  nepuno radno vrijeme izabrana Jelena Pušić.

 NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme - 22 sata tjedno (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja a najduže do 30.6.2021.g.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom  „Prijava na natječaj za učitelja geografije“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 9. listopada 2020. godine.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja geografije na određeno  nepuno radno vrijeme izabrana Ines Prespjanin.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja informatike – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 7./17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci  s naznakom: „Prijava na natječaj za učitelja informatike“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 9. listopada 2020. godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja informatike na neodređeno  nepuno radno vrijeme izabrana Mirna Lučić.


NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc..U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu:  Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“ 

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 15. srpnja 2020. godine.


NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika,najduže do 31.7.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o položenom vozačkom ispitu A kategorije, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 22. svibnja 2020. godine.


 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje ložača-domara – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog radnika,najduže do 31.7.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi tehničke struke, dokaz o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem, dokaz o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 3. točke  4. i 17. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada NN broj 5/84.), dokaz o položenom vozačkom ispitu A kategorije, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Za natječaj“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 19. ožujka 2020. godine.


 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja a najduže do 10.07.2020.)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci s naznakom „Natječaj za učitelja hrvatskoga jezika“

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 16. ožujka 2020. godine.


NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja geografije – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole  19. studenog 2019. godine

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja geografije na određeno  nepuno radno vrijeme izabrana Ivana Buljubašić.


NATJEČAJ

za zapošljavanje spremačice – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme  (zamjena do povratka na rad privremeno odsutne radnice)

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci, Republike 110, 31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole  19. studenog 2019. godine


 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci, Petrijevci

Radno mjesto: učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka na rad privremeno odsutnog učitelja).

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.).

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva. Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni  _i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci,Republike 110 A, 31208 Petrijevci                                                                                                                                                

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 21.listopada 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja engleskog jezika na određeno  puno radno vrijeme izabran Martin Ošap.

 


NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Petrijevci, Petrijevci

Radno mjesto: učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj  87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13., 152/14.,3./17. i 68/18.)

Rok za podnošenje prijava: osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Postupak odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa provodi se sukladno  Pravilniku o procjeni i vrednovanju kandidat za zapošljavanje, poveznica http://os-petrijevci.skole.hr/upload/os-petrijevci/images/static3/783/attachment/Pravilnik_o_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.doc.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 17.listopada 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja razredne nastave na neodređeno  puno radno vrijeme izabrana Anamaria Vojnović.


 

 

Na temelju čl. 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18. ) i čl. 59. Statuta Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci, Školski odbor Osnovne škole Petrijevci, Petrijevci  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole.

 

Ravnatelj/ravnateljica Škole imenuje se na pet godina i mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog

suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka

157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja

ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na

 odgojnoobrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne

škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240

ECTS bodova.

Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti

ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u

najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o

osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i

76/05.).

U postupku imenovanja ravnatelja vrednuju se i dodatne kompetencije kandidata (ukoliko ih je kandidat stekao) i to:

a) poznavanje stranog jezika

b) osnovne digitalne vještine

c) iskustvo rada na EU projektima

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1) životopis

2) dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta:

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja,

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO),

- potvrdu školske ustanove o vrsti i trajanju poslova,

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.  stavka 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

3. program rada za mandatno razdoblje.

4. dokaze o stjecanju dodatnih kompetencija:

–svjedodžba o završenom studiju stranog jezika, obrazovna isprava o završenom srednjoškolskom ili studijskom obrazovanju u inozemstvu, isprava o završenoj srednjoj školi ili studiju u RH po programu na stranom jeziku, certifikat ili druga odgovarajuća isprava o završenoj školi stranih jezika, isprava o položenim ispitima iz stranog jezika kroz studijsko obrazovanje za poznavanje stranog jezika,

–isprava o završenom studiju informatike ili računarstva, odnosno studiju iz IT sektora, isprava o završenom učiteljskom studiju s izbornim modulom iz informatike, certifikat o završenom informatičkom obrazovanju u informatičkim školama, ECDL diploma, potvrda o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju korištenje digitalnih tehnologija (informatičarski poslovi, poslovi u IT sektoru, rukovodeći poslovi u obrazovnim ustanovama ili drugi poslovi koji zahtijevaju korištenje digitalnih tehnologija za osnovne digitalne vještine,

–potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih EU projekata u kojima je kandidat bio voditelj projekta, član projektnog tima, koordinator ili odgovorna osoba za rad na EU projektima.

5. dokaze o ostvarivanju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisani dokaz o pravu na koji se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdfKandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13.), uz prijavu na natječaj i navedene dokaze, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18.), uz prijavu na natječaj i gore navedene dokaze, dužan je priložiti rješenje o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08. i 69/17.).

Prijava koja pristigne izvan natječajnog roka, neotvorena se vraća podnositelju. Prijave koje su nepotpune kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za ravnatelja neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave neće se  smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Škole u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvaraj« na adresu: Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci Republike 110 A.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat  daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, u skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18.).

 

KLASA: 112-07/19-01/1                                                             Predsjednica Školskog odbora:

URBROJ: 2185/11-19-1                                                                        Biserka Mađarević

Natječaj je objavljen u  Narodnim   novinama i stranici škole 9.listopada 2019.                                                            

OBAVIJEST

o mjestu i vremenu održavanja sjednica tijela škole

za predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje

Redoslijed predstavljanja kandidata određen je prema redoslijedu utvrđenom na rang listi kandidata. Sve sjednice održat će se u sjedištu škole u Petrijevcima, Republike 110 A, a kandidati  će, bez nazočnosti drugog kandidata, predstaviti program rada za mandatno razdoblje ovim  redoslijedom: 

1. Dundović Susana, prof.

2. Turalija Maja, dipl.uč.

 Vijeće roditelja - 7.studenog 2019. godine u 17,00 sati.

Zbor radnika – 7. studenog 2019. godine u 18,00 sati.

Učiteljsko vijeće – 7.studenog 2019. godine u 19,00 sati.

U Petrijevcima, 5.11.2019.Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Učitelj tehničke kulture na određeno  nepuno radno vrijeme, 6 sati nastave, ukupno 11 sati tjedno-1 izvršitelj do povratka na rad odsutnog učitelja.

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. ,94/13., 152/14. i 3./17. i 68/18.)

Rok za podnošenje prijava je  osam dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega  ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMO i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci                                                                                                  

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 28.kolovoza 2019.godine.

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za učitelja tehničke kulture na nepuno određeno radno vrijeme izabran Tomislav Pandurić.

Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika psihologa-pripravnika

temeljem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“

 • stručni suradnik psiholog-pripravnik -  na određeno  puno radno vrijeme u trajanju od jedne godine -1 izvršitelj

Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13152/14,7./17 i 68./18)

Rok za podnošenje prijava je  osam dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru putem mrežne stranice škole.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti sljedeće: presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, presliku potvrde HZMIO, dokaz da se kandidat nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i životopis. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17)  dužan je uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju prava prednosti  sukladno članku 103. istog  Zakona/poveznica na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje  se poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno  ili poslati poštom  na adresu: 

Osnovna škola Petrijevci

Republike 110 A

31208 Petrijevci

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  škole dana 6.11.2018.godine

Petrijevci, 6.11.2018.

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Obavještavaju se sudionici Natječaja da je za stručnog suradnika psihologa pripravnika na određeno  puno radno vrijeme izabrana Višnja Šamadan.

TražilicaKalendar
« Kolovoz 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Raspored zvonjenja


Virtualna šetnja

Klikom na sliku otvorite virtualnu šetnju i zavirite u našu školu smiley


e-Dnevnik


Tim školske medicine

Program

Brošura za roditelje

Priloženi dokumenti:
Brosura za roditelje.pdf


Upisi u srednju školu


Tražilice


preskoči na navigaciju