2021-08-18 08:53:18

OBAVIJEST RODITELJIMA-Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala

Pozivamo roditelje, koji smatraju da ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske čiji tekst mogu pročitati u nastavku, da se jave u školu od 23. kolovoza 2021. godine i dalje radi izdavanja potvrde da je učenik prvi puta upisan u određeni razred u školskoj 2021./2022. godini. Potvrde 

 

NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola uRepublici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu(»Narodne novine«, broj 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela


ODLUKU
O FINANCIRANJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA UREPUBLICI HRVATSKOJ ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022. SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOGPRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE


I.


Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2021./2022. osigurat ćedruge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva:
– koje je do 31. kolovoza 2021. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim seuređuje područje socijalne skrbi
– osobe koja je do 31. kolovoza 2021. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje izDomovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskograta i članova njihovih obitelji.
Pravo iz stavka 1. ove točke učenik ostvaruje sukladno odluci o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala,koja je objavljena na mrežnim stranicama osnovne škole, za razred koji učenik pohađa i sukladno članku 16. stavku 8.Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu.
Pravo iz stavka 1. ove točke ne ostvaruju učenici:
– koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale po drugoj osnovi
– koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za nabavu drugih obrazovnih materijala
– koji ponavljaju razred.


II.


Način uporabe, vraćanja i obnavljanja drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračunaRepublike Hrvatske propisan je Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnihmaterijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna (»Narodne novine«, broj 46/19.).


III.


Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu iprojekcijama za 2022. i 2023. godinu, u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glave 08005, Programa3701 Razvoj odgojno obrazovnog sustava, na aktivnosti A578045 Sufinanciranje nastavnih materijala i opreme za učenikeosnovnih i srednjih škola i u okviru Razdjela 041 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Glave 04105, Programa 4007 Skrb zahrvatske branitelje iz Domovinskog rata, na aktivnosti A558043 Jednokratna prava iz Zakona i ostale naknade hrvatskimbraniteljima iz Domovinskog rata.


IV.


Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti i obrazovanja za učenike koji su članovi kućanstvautvrđenog kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi i Ministarstvo hrvatskih branitelja za učenike koji su članovi kućanstva osobe koja je utvrđena kao korisnik naknade zanezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju pravahrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.


V.


Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/21-04/251
Urbroj: 50301-04/25-21-2
Zagreb, 22. srpnja 2021.


                                                                                                                                   Predsjednik
                                                                                                                       mr. sc. Andrej Plenković,v. r.


Osnovna škola Petrijevci